Forme de verificare
    Verificarea pregatirii studentilor la disciplinele din planul de invatamant se poate incheia cu note la examen (E), colocviu (C), proiect (P) sau cu calificativul admis/respins.
    Aprecierea activitatii de pregatire a studentilor se face prin note, calificative si credite acordate, in conformitate cu prevederile metodologiei organizarii programelor de studii in sistemul de credite transferabile (SCT).
    Creditele sunt valori numerice alocate disciplinelor de studiu si sunt obtinute integral de student prin promovarea disciplinelor respective, adica prin obtinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativul ADMIS. Un an universitar este incarcat normal cu un numar de credite, distribuite practic in mod egal intre celor 2 semestre.

    Activitatea studentului din timpul semestrului (la seminar, lucrari practice) va fi luata in considerare de titularul de disciplina nota finala, dupa criterii stabilite in catedre si aduse la cunostinta studentilor la inceputul fiecarui semestru de catre titularul de curs.

    In cursul semestrelor, colocviile se incheie inaintea sesiunii de examene. Nota de la colocviu se obtine pe baza calificativului asupra activitatii din timpul semestrului si, dupa caz, a rezultatelor la una sau doua lucrarri de control, desfasurate pe baza unui program coordonat de conducerea unitatii de invatamant.
    Colocviile nepromovate se refac in regimul examenelor restante, cu recunoasterea partilor promovate.

    Examenele se sustin in scris, oral sau scris si oral, forma de sustinere fiind propusa de catedra si aprobata de Consiliul facultatii, respectiv de conducerile Departamentului sau Colegiului. Datele de programare a examenelor se aproba de catre conducerea unitatii de invatamant, la propunerea studentilor si cu acordul titularului de disciplina.
    Examenele se sustin in fata cadrului didactic care a predat disciplina respectiva, asistat de cadrul didactic care a condus seminariile sau lucrarile practice la acea grupa. In situatii bine justificate, conducerea unitatii de invatamant poate aproba inlocuirea examinatorului, la cererea acestuia cu un alt cadru didactic de predare propus de catedra. Studentul care, din motive obiective, nu se poate prezenta la examenul programat pentru grupa sa, poate solicita titularului de disciplina aprobarea de a se prezenta cu alta grupa.

    Examenele din sesiunea din iarna si colocviile din semestrul I se reprogrameaza cate o singura data in cuprinsul sesiunilor de vara si de toamna. Examenele din sesiunea de vara si colocviile din semestrul II se reprogrameaza de doua ori in cuprinsul sesiunii de toamna. Pentru proiecte, respectiv sinteze de proiectare, in sesiunea de examene din toamna nu se programeaza o anumita data.

    Examenele se sustin numai in cele trei sesiuni programate ale anului universitar (iarna, vara, toamna). In fiecare an universitar, pentru fiecare disciplina (activitate) sunt admise doua examinari care sunt gratuite iar pentru toate celelalte se percepe taxa in cuantumul stabilit de Senatul U.T.C.B.. Prezentarea la sesiunea de examene din toamna prevazuta pentru un an de studii este conditionata de obtinerea unui numar minim de credite in sesiunile de iarna si de vara, prevazut in metodologia organizarii programelor de studii in sistemul de credite transferabile (S.C.T.)

    In perioada prevazuta pentru sesiunea de toamna, la datele programate, se poate participa si la examenele pentru marirea notelor obtinute la examene in sesiunile de iarna sau de vara, inclusiv examenele sustinute ca diferente, cu aprobarea unitatii de invatamant.
    Studentii care incearca sa promoveze prin frauda vor fi declarati amanati pentru anul universitar respectiv, fara dreptul de recunoastere a notelor si creditelor la disciplinele promovate in acel an, anul amanat fiind inclus in durata normala de scolarizare.

    Practica se desfasoara conform planului de invatamant si se incheie printr-un colocviu, sustinut cu cadrele didactice de indrumare a practicii. Pentru cazuri de exceptie, Colegiul Academic, la propunerea conducerii unitatii de invatamant, poate aproba incheierea situatiei scolare la practica pana la inceperea sesiunii de vara din anul universitar urmator, in afara cazurilor in care practica este disciplina obligatorie pentru promovare.

    Studentii sunt obligati sa se prezinte la examene si colocvii cu carnetul de student, in care cadrul didactic examinator inscrie nota obtinuta la fiecare prezentare. In situatii exceptionale, studentul poate prezenta adeverinta eliberata de secretariatul unitatii de invatamant insotita de un act de identitate.

    Pentru fiecare programare a unei probe, titularul de disciplina va ridica de la secretariatul unitatii de invatamant catalogul disciplinei, in care va trece notele obtinute de studentii examinati. Modificarea unei note inscrise in catalog nu este admisa decat in cazuri bine justificate si numai cu acordul conducerii unitatii de invatamant.
    Examenele de diferenta pentru studentii admisi la continuarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata se sustin in sesiuni special organizate de decanate si vor fi lichidate in cel mult doi ani universitari.
    Regimul examinarilor este acelasi cu cel pentru studentii din seriile curente.
 
 
 
 
 
Ciclul I si II
Ciclul III - Doctorat
Cursuri Postuniversitare
 
 
INCHEIEREA SITUATIEI SCOLARE
 
TRANSFERURI SI REINMATRICULARI
 
RECUNOASTEREA DE NOTE SI CREDITE
 
EXAMENE DE DIPLOMA SI SUSTINERE DISERTATII
 
DISTINCTII
PARTICIPAREA STUDENTILOR LA PROCESUL DE INVATAMANT
Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Absolventi UTCB
Ghidul Studentului
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site